(Hinango mula sa POF ng Comprehensive School "F. Morosini" sa Venice)

Sa kadahilanan ng  pagkakaroon ng mga estrangherong  mag-aaral  sa aming paaralan ay  nangangailangan na  magsagawa ng mga maayos na  pamamagitan  na naghahangad na mabigyan sila ng mas mahusay na oportunidad para sa pag-aaral at pakikisalamuha.
Ang pangunahing layunin ng pagtanggap sa mga bagong dating at ng mga plinanong aktibidad ay mabigyan sila ng isang  tiyak na kapayapaan , tamang mga puntos ng sanggunian  , paggalang at kaalaman sa  kanilang sariling kakayahan.

Pasasanay ng pagpapasok ( Insertion)
Itinuturing na nararapat na ang mag-aaral ay kasama ng grupo ng mga kamag-aaral sa klase na ka level o kapantay , at  bigyang pansin ang mga katangian ng klase na natatanggap.
Bilang  paggalang sa bawat indibidwal na mag-aaral na ipapasok  at sa  kanilang mga pagkakaiba, nararapat na:

-  suriin ang kanilang mga kakayanan sa pang-unawa, sa pakikisalamuha  at sa paggawa ;

- Suriin ang  klase ng paaralan sa  bansang pinanggalingan;

- Tiyakin ang opsyon kung mahalaga  o hindi na ituro ang relihiyong Katoliko at / o alamin ang relihiyon ng mag-aaral at ng kanyang pamilya;

- Bigyang  pansin ng mga serbisyong pangkalusugan, higit sa lahat ang tungkol sa mga bakuna;

- Isaalang-alang ang mga gawi sa pagkain sa bansang pinangalingan.

Kaugnay sa mga problemang  makakasalamuha sa pag-susuri, ang mag-aaral ay nararapat bigyan ng kursong indibidwal  , ang  partikular na atensiyon sa simula ay ibibigay  para sa pag-unawa  ng wikang Italyano . Dahil dito ipatutupad ang mga nararapat na daan na may  iba't ibang tagal o duration , depende sa antas ng kahirapan ng mga interbensiyon. Sa pagpapatupad ng mga programa ng pagbawi sa mga aralin, ay isasama:
- ang mga guro ng klase kung saan gagawin ang pasasanay ng pagpapasok ;
- ang mga guro ng  buong paaralan.

Mula sa simula, ang mga mag-aaral ay lalahok  sa mga aktibidad ng buong  klase, sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa  mga maliliit na grupo o sa  indibidwal na pamamagitan.
Makikipagtulungan ang paaralan  sa mga lokal na institusyon ng Pamahalaang  Bayan (Social Services, Immigration Service), probinsya at  rehiyon (ASL).
Magtatalaga ng  karagdagang oras para sa mga workshops ng Italyano L2, sa pamamalakad at pagtuturo ng mga gurong espesiyalista ng Paaralan (tingnan ang  Intercultural Project).
Kung kinakailangan, ay hihingin ang tulong ng Linguistic cultural mediator (12 na oras ang nakatakda sa bawat isang mag-aaral).